Det finns ständigt nya upptäckter, stora som små, att göra i boksamlingarna. Varje fysiskt exemplar av en bok bär på sin egen historia, inte minst i form av spår efter tidigare ägare. Den här gången var det praktfulla bokbandet på bilden nedan som drog uppmärksamheten till sig nere i magasinet och som därför plockades upp för att ges en utförligare beskrivning i katalogen. Det skulle strax visa sig att vi därmed hade återfunnit en för länge sedan förlorad pusselbit ur ett betydligt större sammanhang.

Det praktfulla bokbandet. Placering: Granlund 00229.

Titeln på den bok som har bundits i det storslagna renässansbandet är ”Strabonis de situ orbis libri xvii”, en utgåva av den antike geografen Strabons (ca 63 f.Kr. – ca 24 e.Kr.) verk Geographica med grekisk och latinsk parallelltext, tryckt i Basel 1549.

Titelsida. Placering: Granlund 00229.

Exemplaret ingår i den så kallade Granlundsamlingen, en specialsamling här på Umeå universitetsbibliotek som finns förtecknad i en katalog upprättad 1975, men där endast med elementära uppgifter. Bara en bråkdel av denna samling går att hitta i bibliotekets allmänna katalog.

Bandet är i brunt kalvskinn med rikliga blindpressningar, bland annat porträttmedaljonger omgivna av växtmotiv. På den främre pärmen finns ett vapenexlibris, som innehåller två vapensköldar, den vänstra med den polska örnen och den högra med den litauiske hästryttaren. På den bakre pärmen finns en stämplad text: ”SIGISMUNDI AUGUSTI REGIS POLONIAE MONUMENTUM 1550”.

Bakre pärm. Placering: Granlund 00229.

Det tog inte lång tid att konstatera att vi framför oss hade en volym med en spännande historia. Denna bok är ingenting mindre än ett – fram till nu inte registrerat – exemplar ur ett mycket berömt renässansbibliotek, nämligen den storslagna boksamling som byggdes upp av den polske kungen Sigismund II August (1520-1572). De flesta bokbanden i hans bibliotek gavs ett uniformt yttre och den text som är stämplad på den bakre pärmen av exemplaret i Granlundsamlingen användes regelmässigt.

”Monumentum” är latin för ”minnesmärke”. Varje enskild volym – och ännu mer den kungliga boksamlingen i sin helhet – skulle alltså betraktas som ett monument, ett minnesmärke, rest till den polske regentens åminnelse. Det årtal som avslutar texten anger när volymen i fråga bands.

”Karaktäristiskt för banden är äfven den egendomligt inrutade ryggen, som gör att man på långt hålla kan känna igen dess volymer från Sigismund Augusts bibliotek.” (Walde 1916-1920). Placering: Granlund 00229.

Sigismund II August var den siste kungen av den Jagellonska ätten i Polen. Han var bror till Katarina Jagellonika och således svåger till den svenske kungen Johan III. På så vis var han också morbroder till sin namne, den för oss mer kände kung Sigismund (1566-1632), han som under en period på 1590-talet satt på kungatronen i såväl Sverige som Polen, en inte okomplicerad balansakt.

Sigismund II August. Källa: Wikipedia.

Hur har då exemplaret i Granlundsamlingen hamnat i Sverige? Man skulle kunna tänka sig att det tagits från Polen som svenskt krigsbyte, men så är det nog inte i detta fall. Otto Walde har visat att delar av Sigismund II Augusts bibliotek kom till Sverige redan med hans brorson, kung Sigismund, och att delar av dessa böcker sedan blev kvar i landet efter att denne hade utmanövrerats av hertig Karl och tvingats vända åter till Polen. Umeå UB:s exemplar är mest troligt en av dessa. Detta kan vi säga eftersom att boken har ägts av Johannes Bureus, Sveriges förste riksantikvarie och riksbibliotekarie. Hans exlibris finns på insidan av den främre pärmen. (Det finns också ytterligare spår av andra tidigare ägare, men vi går inte in på dem här.) Bureus dog år 1652 och det utesluter alltså att detta exemplar skulle ha utgjort en del av det krigsbyte som svenskarna tog från det polska kungliga biblioteket i Warzsawa (Warschau) 1655-56.

Johannes Bureus exlibris. Placering: Granlund 00229.

Sigismund II Augusts bibliotek var ett av sin tids främsta och uppskattas ha bestått av mer än 4000 böcker. I dag känner man till ungefär 700 bevarade exemplar, utspridda på bibliotek huvudsakligen i Polen, Ryssland, Litauen och Sverige. Det största antalet, 160 titlar i 106 volymer, finns på det polska nationalbiblioteket. Samtliga dessa exemplar har digitiserats och är fritt tillgängliga på nätet. Gå gärna in och titta där. Det är onekligen häftigt att på detta sätt samlat kunna ta del av åtminstone en liten del av det ursprungliga biblioteket och dess karaktäristiska bokband, allt återskapat digital form.

På bibliotek i Skandinavien och Finland har man tidigare känt till sammanlagt 93 böcker med ursprung i denna samling, men i och med den här i Umeå nyss återfunna volymen kan alltså ytterligare ett exemplar läggas till detta antal. Att proveniensen nu finns noterad i den nationella samkatalogen Libris innebär också att det hädanefter kommer att vara möjligt för forskare att hitta och knyta ihop Granlundsamlingens exemplar med andra exemplar från det i dag geografiskt utspridda renässansbibliotek som en gång tillhörde Sigismund II August.

På så sätt har ett enskilt minnesmärke efter den polske 1500-talskungen kommit till rätta, bevarat i magasinen här på Umeå universitetsbibliotek. Vilka andra fynd väntar på att göras i våra samlingar?

Litteratur:

Sjökvist, Peter. ”The books of King Sigismund at Uppsala University Library”. (Under utgivning).

Walde, Otto. ”Konung Sigismunds bibliotek och Gustaf Adolfs donation 1620-21 : ett bidrag till Upsala universitetsbiblioteks äldsta historia”. I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (1915).

Walde, Otto. Storhetstidens litterära krigsbyten : en kulturhistorisk-bibliografisk studie (Uppsala, 1916-1920).

Video:

Niiranen, Susanna. ”Tracing the Jagiellonian cultural remnants in Scandinavia and elsewhere : history cultural and book historical aspects”. Jagiellonians heritage : perspectives of international research (2020-12-14). https://youtu.be/VhfV-9V_sIg?t=1371