Med överbibliotekarie menar man den högste chefen på biblioteket, men vem var Umeå universitetsbiblioteks förste på den posten?

Det hela började egentligen redan i juli 1958 med att det medicinska biblioteket inrättades och var fysiskt placerat i dåvarande Stadsbibliotekets lokaler. Den som ledde verksamheten kallades inte ännu för överbibliotekarie utan föreståndare. Redan från första dagen började den förste föreståndaren Arne Eklund att föra dagbok. Denna tradition vidhölls ända till februari 1987 och det hann bli ett flertal olika skribenter under åren. Allt som allt omfattar det 4 dagböcker som ger en rik bild av hur det var att leda en biblioteksverksamhet i allt från förvärv av böcker och handskrifter, katalogisering, maskinell utveckling samt rekrytering av personal och mycket mer.

Bild 1: Dagböckerna (Fotograf Helena Haage).

Umeå universitet inrättades 1963 i och med att medicinska högskolan, tandläkarhögskolan och en den nyinrättade filosofiska fakulteten sammanslogs till en organisatorisk enhet. Medicinska biblioteket övergick då till att vara universitetets bibliotek. Det blev snabbt trångt på stadsbiblioteket med hyllor i korridorer och böcker i alla möjliga skrymslen, så idén om en ny biblioteksbyggnad på universitetsområdet väcktes tidigt. Men det var först i oktober 1964 som den förste överbibliotekarien utsågs och det blev den då 53-årige Paul Sjögren. Han skrev sin första notering i dagboken så som följer:   

28/10  utnämndes 1:e bibl. Paul Sjögren till överbibliotekarie vid univ. i Umeå. Tjänstledig 1-10 nov. för avveckling av tjänsten i Uppsala

Paul kom då från Uppsala och Carolina Rediviva där han tjänstgjort i nästan 19 år på olika befattningar. 1964 gick således flyttlasset till Umeå och på Umeå universitetsbibliotek kom han att stanna ända till sin pensionering 1977. När Paul tillträdde var verksamheten fortfarande inhyst inom stadsbibliotekets lokaler.

Bild 2: Paul Sjögren i de gamla lokalerna på Stadsbiblioteket, troligen 1967/68 Fotograf: okänd (UmUB arkiv).

Åter till dagboken så avslöjar den att redan i november 1964 hade Paul sitt första möte med byggnadsstyrelsen inför projekteringen av den nya biblioteksbyggnaden. Planerna var att huvudförhandlingarna skulle vara klara i februari 1966 och att byggnaden skulle stå färdig i oktober 1967. I själva verket skedde som vid så många andra byggnadsprojekt inflyttningen något senare. Under tiden ägnade sig den förste överbibliotekarien bland annat åt att anställa kompetent personal på olika poster och få bibliotekets ekonomi att gå ihop. Han ansökte vid flera tillfällen om extra anslag för inköp av inredning och böcker.  Han deltog också i flera möten, där  förutom de viktiga byggmötena, möten med nya institutionerna på universitetet tog mycket tid. Var och en hade sina önskemål på litteratur och tidskrifter som de tyckte biblioteket borde anskaffa. Paul skulle också få de litteratursamlingar som donerades som gåvor till det nya biblioteket att passa in i verksamheten. Att anskaffa så kallad adekvat litteratur blev en diger uppgift för Paul. Även frågan om de så kallade pliktleveranserna upptog mycket tid för vår förste överbibliotekarie.

Bild 3: Text på baksidan av fotot: ”Paul och Jan Sjögren i stilla begrundan; troligen någonstans i eller under den blivande forskarsalen. April 1967.” Fotograf okänd (UmUB arkiv).

Under åren fram till inflyttningen i de nya lokalerna skriver Paul en ansenlig mängd inlägg i dagboken angående både stora som små saker. Han visar en stor hängivenhet till sin uppgift som överbibliotekarie på det som skulle komma att bli ett mycket modernt bibliotek för sin tid.  I november 1968 skriver Paul i dagboken:

18/11  Började flyttningen till de egna bibliotekslokalerna med hjälp av stadsbud. Början gjordes med böckerna till forskarläsesalen.

Dagarna efter deltar Paul i möten, i både Uppsala och Helsingfors, för att den 25 november starta upp flyttningen av resten av verksamheten till nya UB. Paul skriver:

25/11 Började överflyttningen av de skilda avd. till de egna lokalerna, första dagen överbibl. öb:s sekr. samt bokvårdssektionen.

De lokala tidningarna var inte heller sena på att uppmärksamma flytten till det nya och moderna biblioteket. Redan den 26 november kom både Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad för att göra reportage.  Den 28-30 november skriver Paul:

26/11 Biblioteket stängt. Avslutades överflyttningen av avdelningarna med förvärvsavd. och exp.

Bild 4: Flytt till de nya lokalerna. Fotograf okänd (UmUB arkiv). 
Bild 5: Packning inför flytten. Fotograf okänd (UmUB arkiv).
Bild 6: Uppackning i de nya hyllorna. Fotograf okänd (UmUB arkiv).

Efter mycket arbete var det nya moderna biblioteket på universitetsområdet klart att ta emot besökare i december 1968. En viktig riktlinje i det nya bibliotekets verksamhet var att huvuddelen av bokbeståndet skulle vara omedelbart tillgängligt för användarna. Biblioteket var strukturerad i tre huvudavdelningar, forskarsalen, kursbiblioteket samt de administrativa lokalerna. Inom den sistnämnda verksamheten fanns förutom tjänstemännens arbetsrum även en begynnande handskrifts- och planschavdelning, en audiovisuell sektion med läsapparater och uppspelningsapparatur samt forskarceller med plats för en person eller grupprum för flera. Här kunde man också läsa mikrofilm. I forskarsalen fanns även där ett flertal studieplatser och en inre expedition som skulle betjäna besökarna.

Flytten från stadsbibliotekets lokaler till de nya lokalerna på campus verkar ha tagit bara 5 dagar. Den andra december öppnades den nya lånedisken och Paul har antecknat att en  första förfrågan gjordes av Åke Lidström och förste låntagare blev ekonomie studenten Ulf Sören Persson.

Bild 7: Forskarsalen med lånedisken till vänster. Fotograf troligen Åke Sörlin (UmUB arkiv).
Bild 8: Lånedisken. Fotograf Åke Sörlin (UmUB arkiv).

Under de följande åren var Paul trogen ”sitt” nya bibliotek och arbetade idogt med förbättringar av allehanda slag, till exempel angående bokbeståndet, val av tidskrifter, mikrofilmning av dagspress och förbättringar av lokalerna såsom med belysning och att dörrar fungerade som de skulle.  Inget var för stort eller för litet för vår förste överbibliotekarie. Han deltog i många utredningar och var också med och införde datoriserade sökhjälpmedel. Enligt en kollega i forskningsbiblioteksrådet, Thomas Tottie, var Paul vänlig och empatisk, en man med stor förståelse, idérikedom och med en stilla humor. Man kan anta att han var en uppskattad chef.

Bild 9: Umeå universitetsbibliotek i begynnelsen. Fotograf troligen Åke Sörlin (UmUB arkiv).

Förutom dagböckerna så har kompletterande uppgifter hämtats från minnesord skrivna av Thomas Tottie i DN den 13/7 2003 i samband med Paul Sjögrens bortgång samt en artikel ”Umeå universitetsbibliotek – Planering och start” skriven 1971 av Paul Sjögren, publicerad i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen.

Förövrigt kan nämnas att dagens överbibliotekarie är Mikael Sjögren.