För en sen tid sedan publicerade Riksarkivet på sin nyhetssida en arkivguide för vattenforskare.

Arkivguiden ger en översiktlig information om vilka arkivkällor som finns, vilka arkivinstitutioner man kan vända sig till och hur man går till väga vid arkivforskning. I arkivguiden finner man även länkar till söktjänster.
Guiden är framtagen av ett antal länsstyrelser och är resultat av erfarenheter från arkivstudier inom projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och Vattenförvaltning och Kulturmiljö.

I universitetsbibliotekets samlingar kan man finna ett par arkiv som tydligt berör ämnet:

Projektarkiv 5. Sjö – och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980
Under vattenkraftbyggnadsepoken genomfördes av Riksantikvarieämbetet kulturhistoriska inventeringar för att rädda en del av de kulturhistoriska värdena. Projektarkiv 5. Sjö- och älvregleringsrapporter innehåller en översikt med kartor över funna lämningar och foton av miljöer och landskap.

Stora Lule älv. Edeforsen med Tallholmen och Laxholmen (jämför kartan nedan). Foto Riksantikvarieämbetet 1959.

Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv.
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornell föddes i Tuna församling i Medelpad. Åren 1870-95 var han chef för byggnader och flottning i Ljungan med biflöden och samtidigt generalentreprenör för flottningen där från 1884. I arkivet återfinns bl.a. en del ritningar  som har digitaliserats och publicerats. Arkivet innehåller material från hans arbete med älvregleringar, brobyggnader och vägar i Norrland.

Edeforsen. Karta ur Johan Fredrik Cornells arkiv (volym 24:13).